مرکز رشد دانشگاه دامغان

مرکز رشد و واحدهای فناوری و کارآفرینی، با هدف ایجاد بستر حمایتی مناسب و با رویکرد شناسایی، هدایت، ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوپا، نوآورانه و فناورانه در حوزه‌های مختلف، در سال 1401، فعالیت خود را در دانشگاه دامغان آغاز نمود. این مرکز، با تکیه بر شبکه اقتصادی گسترده واحد های فعالی صنعتی و ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان دامغان، فرصتی ارزشمند جهت توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری و نوآوری، فراهم آورده است.

TOP